game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

dip ตัวอย่าง ลำดับหัวข้อในการเขียนบทเรียนความรู้ (topics in knowledge lessons)

 

ลำดับหัวข้อในการเขียนบทเรียนความรู้ (topics in knowledge lessons) สิ่งสําคัญในการจัดทำบทเรียนความรู้ (knowledge lessons)คือ ต้องร่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อน จะช่วยให้กําหนดสิ่งที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เข้าใจ และสามารถทําได้เมื่อจบการเรียน 

แนวคิดที่ใช้ ระบุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ กำหนดคําถาม คือ หัวข้อของบทเรียนคืออะไร คุณต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร สิ่งสำคัญเมื่อจัดลำดับหัวข้อในการเขียนบทเรียนความรู้ (knowledge lessons) คือ ต้องพิจารณาลำดับที่มีเหตุผลและสอดคล้องกัน ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และความเข้าใจ ตัวอย่างลำดับหัวข้อที่แนะนำ ประกอบด้วย

1. บทนำ (Introduction) เริ่มต้นด้วยภาพรวมของหัวข้อและความสำคัญ ให้บริบทและอธิบายว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงควรค่าแก่การศึกษา

2. พื้นฐาน/รากฐาน (Basics/Foundation) วางรากฐานโดยครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน (fundamental concepts) คำจำกัดความ (definitions)  และหลักการ (principles)  ส่วนนี้ควรสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

3. แนวคิดหลัก (Core Concepts) สำรวจแนวคิดหลัก (key concepts) และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ (theories related)  แยกความคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่สามารถจัดการได้และอธิบายความเกี่ยวข้อง

4. วิธีการ (Methodology) / แนวทาง(Approach) อภิปรายวิธีการหรือแนวทางที่ใช้ในการศึกษา หรือประยุกต์ใช้หัวข้อ อธิบายกระบวนการ (processes) เทคนิค (techniques) หรือกรอบการทำงาน (frameworks) ที่ใช้กันโดยทั่วไป

5. กรณีศึกษา (Case Studies) / ตัวอย่าง (/Examples) นำเสนอตัวอย่างในชีวิตจริง กรณีศึกษา หรือการใช้งานจริงของหัวข้อ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีนำแนวคิดไปใช้ในบริบทต่างๆ

6. ผลการศึกษาผ่านมาที่เกี่ยวข้อง (Related studies) หรือมุมมองที่มีทางประวัติศาสตร์ (Historical Perspective) เพื่อให้การมองเห็นถึงภาพรวมทางประวัติศาสตร์หรือภูมิหลังของหัวข้อ โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ บุคคลที่มีอิทธิพล หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมการพัฒนา

7. แนวโน้มปัจจุบัน (Current Trends) / การวิจัย (Research) สำรวจแนวโน้มล่าสุด ความก้าวหน้า หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อภิปรายการโต้วาทีในปัจจุบัน แนวคิดใหม่ หรือขอบเขตของการสำรวจที่กระตือรือร้น

8. ความท้าทาย (Challenges) และข้อจำกัด (Limitations) จัดการกับข้อจำกัด ความท้าทาย หรือหลุมพรางที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพื่อใช้ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ และกระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณามุมมองอื่น

9. เคล็ดลับ (Practical Tips) / แนวทางปฏิบัติ (Guidelines) นำเสนอเคล็ดลับ กลยุทธ์ หรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งอาจรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คำแนะนำ หรือคำแนะนำทีละขั้นตอน

10. แบบฝึกหัด (Exercises) /กิจกรรม (Activities) รวมแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบ งานแก้ปัญหา หรือกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ สิ่งนี้ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและเสริมสร้างความเข้าใจ

11 บทสรุป (Summary) จัดทำบทสรุปโดยย่อของประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงในบทเรียน เสริมประเด็นหลักและกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้

12. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม (Further Resources) เสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์ หรือวิดีโอที่ผู้เรียนสามารถสำรวจเพื่อทำความเข้าใจหัวข้อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หัวข้อที่กล่าวมาจะยกตัวอย่างจากกรอบการจัดเตรียมในเรื่องทั่วไป สำหรับในเรื่องที่จะทำในแต่ละเรื่อง อาจจะมีในส่วนที่แตกต่างกันตามหัวข้อเรื่องเฉพาะ และลำดับการเรียงก็อาจแตกต่างกันไปด้วย ขึ้นอยู่กับ หัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้จัดทำสามารถปรับลำดับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ฟังและลักษณะของเนื้อหาที่ต้อการจะสอน

---------------------------------

.

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ตัวอย่างการกำหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ หรือกลยุทธด้านดิจิทัล รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật