game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Marketing แนวทางการสร้างทักษะของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์

 game điện tửLiên kết đăng nhập

สนใจดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline) จัดทำขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมแนะแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

แนวทางการสร้างทักษะของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (5 Creative Marketeer Skills) 

นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline) ที่จะประสบความสาเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจและมีทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงมีกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอ โดยผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญ 5ประการ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้

1. ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะสำคัญที่นักการตลาดพึงต้องมี ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการพัฒนาความคิดใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวก ความรวดเร็ว และคุณค่าที่มากขึ้นให้กับลูกค้า ควรฝึกการเป็น “นักคิดเชิงสร้างสรรค์” ด้วยการ

- ฝึกเป็นคนไม่พอใจอะไรง่าย ด้วยคำถาม “ทำไม…”

- ฝึกกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม อะไรจะเกิดขึ้น “ถ้า...”

- ฝึกมองมุมตรงข้าม ตั้งคำถาม และหาคำตอบ

- ฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

2. ด้านนวัตกรรม (Innovation)

ทักษะด้านนวัตกรรม คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ข้อเสนอใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ หรือสามารถขายได้นั่นเอง (Innovation is the creation of a viable new offering) โดยนวัตกรรมอาจมีลักษณะ ดังนี้

- นวัตกรรม ไม่ใช่การประดิษฐ์

- สิ่งที่เป็นนวัตกรรม ต้องมีความยั่งยืนและมีคุณค่า

- นวัตกรรม อาจเกิดจากการพลิกแพลงเพียงเล็กน้อย

- คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกินคำว่า “ผลิตภัณฑ์”

นวัตกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. นวัตกรรมที่เกิดในระบบธุรกิจ (Business System) ประกอบด้วย

- Profit Model นวัตกรรม การทำธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขายสินค้าได้แพงขึ้น มีกำไรมากขึ้น

- Networking นวัตกรรมการหาเครือข่ายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีขึ้น

- Organization Structure นวัตกรรมโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างของธุรกิจ เนื่องจากทรัพยากรในองค์กรมีจากัด จึงต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสูด

- Process นวัตกรรมจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานในส่วนต่าง

2. นวัตกรรมที่เป็นข้อเสนอ (Offering)

- Product Performance นวัตกรรมที่ได้จากการออกแบบตัวสินค้าหรือการใช้งานสินค้า

- Product System นวัตกรรม ในระบบการใช้งานสินค้า เช่น การสร้างนวัตกรรมด้วยการนำสินค้ากับสินค้า/บริการ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า

- Service นวัตกรรม ด้านการบริการที่ออกแบบมา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการมากยิ่งขึ้น

3. นวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ (Experience)

- Customer Engagement เป็นการสร้างนวัตกรรม ที่ช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้า และยกระดับให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและประทับใจในสินค้าและบริการ

3. ด้านการออกแบบบริการ (Design Service)

ทักษะด้านการออกแบบบริการถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริการแก่ผู้บริโภค เนื่องจากการเน้นสร้างความประทับใจและพึงพอใจในบริการเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ การบริการที่ดี ควรเป็นระบบที่ต้องมีการบริหารจัดการและต้องผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ โดยลูกค้าจะสามารถรับรู้หรือรู้สึกต่อบริการที่ดีจากการให้บริการที่เป็นเลิศ คุณสมบัติของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ออกแบบการให้บริการที่ดี ประกอบด้วย

- มีความใส่ใจและดูแลที่ดี

- สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุดและตอบได้ตามความต้องการ

- ให้ความเป็นเพื่อนหรือมากกว่าการทำธุรกิจ

- มีความอดทนและตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาของลูกค้า

- สามารถให้คำปรึกษาที่ดีในการแก้ปัญหา และมีความจริงใจในการใหคำปรึกษา

- ให้มากกว่าที่ลูกค้าคิด ทั้งในส่วนที่ลูกค้าคิดว่าจะได้หรือคาดหวังจากเรา

4. ด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล เป็นทักษะของการสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ การโอนเงินผ่านทางสมาร์ทโฟน การดูทีวีออนไลน์ เป็นต้น ทาให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่บนโลกของดิจิทัลตลอดเวลา ความสะดวกสบายด้วยดิจิทัลดังกล่าว ได้เปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้บริโภคขาดความอดทนในการรอคอย และเมื่อใดที่มีตัวเลือกอื่นที่เร็วกว่า ทันใจกว่า ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจทันทีดังนั้น ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล จึงเป็นเรื่องสาคัญของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ มี 3 ลักษณะของช่องทางดิจิทัล ได้แก่

- Acquire Channel เป็นการต้อนให้ผู้บริโภคเข้ามาหา ด้วยการประกาศให้รู้ถึงตาแหน่งของเรา

- Direct Channel เป็นลักษณะที่ผู้บริโภครู้จักเราอยู่แล้วและเข้ามาหาเราเอง

- Social Channel เป็นลักษณะที่เราเข้าไปหาผู้บริโภค

5. ด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Strategic Marketing Plan)

ทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เป็นทักษะที่นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์จำเป็นต้องเรียนรู้ ด้วยการต่อยอดและนำองค์ความรู้ แนวความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ มาสร้างเป็น “กลยุทธ์การตลาด” โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือแนวทางเดิม โดยมีกรอบแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่

- What เราจะคิด ออกแบบหรือ สร้างสรรค์อะไร 

- Wow จะต้องทeให้ลูกค้ารู้สึก Wow

- Work จะต้องทำได้จริงและได้รับผลตอบแทนจริง

-------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

E-book​ คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

-------------------------------------------------

คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline) จัดทำขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมแนะแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

ภาพและรวบรวมโดย arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật