game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Marketing การตลาดยุคใหม่ 4P ที่ต้องปรับเปลี่ยนการขายออนไลน์สู่การตลาดดิจิทัล

game điện tửLiên kết đăng nhập

นักการตลาดในอดีตที่ผ่านมาทุกคนคงรู้จักและคุ้นเคยกับกลยุทธ์การทำการตลาดแบบ 4P ที่ประกอบด้วย สินค้า (Product ) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และโปรโมชัน (Promotion)   เป็นอย่างดี หากถามว่าในปัจจุบันการค้าขายหลายส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น นักการตลาดอาจไม่สามารถทำการตลาดอย่างเดิมหรือที่มักเรียกกันว่าแบบออฟไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากถามว่านักการตลาดต้องอาศัยแนวคิด 4P มาวางแผนได้อีกไหมหรือควรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คงกล่าวได้ว่าการตลาดในปัจจุบันแม้จะมีการเพิ่มช่องทางการขายที่เป็นออนไลน์มากขึ้น แต่หลักการ 4P นั้นยังสามารถนำมาใช้ได้แต่ควรเพิ่มการปรับเพิ่มในรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบันกลยุทธ์การตลาด 4Ps ก็ได้มีการปรับตัวไปในหลายส่วน เพื่อเข้ากับการตลาดในยุคโควิด-19 เพราะในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้มาเร่งให้พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคให้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนย้ายชีวิตเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น จนปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่าโลกเข้าสู่ยุค New-Next Normal ที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวัน สถานการณ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีการใช้สื่อ Social Media และ Application ต่างๆ เป็นช่องทางหลักเพื่อรับข่าวสารมากขึ้น ดังนั้น แนวคิด 4Ps แบบเดิมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ซึ่งหลายธุรกิจได้เริ่มต่อยอดและหากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น รวมถึงนำแนวคิด 4Es มาปรับใช้ด้วยเช่นกัน แนวคิดนี้ประกอบด้วย

(1) คุณสมบัติสินค้าไปสู่การได้รับประสบการณ์ (Product to Experience) จากสินค้าสู่ประสบการณ์ของผู้ซื้อ เนื่องจากการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ สามารถทำได้ง่ายเมื่อเทียบกับในอดีต โดยในปัจจุบันมีโรงงานที่รับจ้างผลิตสินค้าที่ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากเพื่อสร้างโรงงานถึงจะผลิตสินค้าได้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความแตกต่างและคุณค่าให้มากกว่าจะมุ่งทำแต่ Product เพียงอย่างเดียว ซึ่ง E ตัวแรกในแนวคิด 4Es นี้ จะเน้นที่การมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดเป็นความประทับใจในสินค้าและบริการ

(2) สถานที่เปลี่ยนไปเป็นทำได้ในทุกที่ (Place to Everyplace) ในอดีตช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้จะมีเพียงหน้าร้าน (Offine) เท่านั้น แต่ในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้ามีบทบาทมากขึ้นรวมถึงจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดเป็น New-Next Normal ในชีวิตประจำวันของทุกคน ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งช่องทาง Online และ Offine ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าเว็บไซต์ จัดจำหน่ายผ่าน Platform Online Marketplace เช่น Lazada , Shopee ฯลฯ รวมถึงช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook , I , Line , Tiktok ฯลฯ นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ ทางเลือกในการชำระเงินที่จะต้องสร้างความสะดวกและหลากหลายให้กับลูกค้า เช่น ชำระเงินด้วยเงินสด ชำระผ่านบัตรเครดิต ระบบพร้อมเพย์หรือเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น

(3) ราคาที่ถูกไปสู่ความคุ้มค่าในการจ่าย (Price to Exchange) พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การแข่งขันในเรื่องราคาของสินค้าและบริการอย่างในอดีต ไม่ได้มาเป็นตัวกำหนดว่าผู้ประกอบการจะสามารถขายสินค้าและบริการได้ดีเหมือนเดิม แต่การทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความ "คุ้มค่า" ที่จะซื้อสินค้าและบริการ รู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้

(4) โปรโมชั่นไปสู่การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ (Promotion to Evangelism) การสื่อสารการตลาดที่เน้นตัวสินค้ามากเกินไปอาจไม่เหมาะกับบริบทปัจจุบัน แต่การสื่อสารที่เน้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วม รู้สึกชื่นชอบและอยากเข้ามาทดลองหรือใช้บริการ และกลายเป็นการบอกปากต่อปากหรือชักชวนเพื่อนมาใช้ด้วยกัน รวมถึงการที่มี Influencer หรือผู้ที่มีอิทฐิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ เพื่อช่วยเรื่องสื่อสารการตลาดของสินค้าและบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านพลังเสียงของบุคคลที่สามที่เป็น In fluencer เหล่านี้ ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ สนใจ ติดตาม และสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าการที่แบรนด์สื่อสารเพียงทางเดียว ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพมากปัจจุบัน เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและที่พัก สามารถสร้างความรู้สึกร่วมจากการตกแต่งห้องพักในสไตล์เฉพาะตัว, มีการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว-ร้านอาหารใกล้เคียงที่ไม่ควรพลาด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อยากไปพัก โดยการตั้งราคาห้องพักที่จูงใจจะเป็นเพียงปัจจัยร่วมเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

.game điện tửLiên kết đăng nhập
.

ที่มา

- ...

ภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật